Pojawiające się u dziecka zmiany zachowań odbiegające od norm ogólnie uznanych za bezpieczne w społeczeństwie, wskazujące na przebieg narastający, zagrażający zdrowiu i kontaktom rówieśniczym oraz poważnie utrudniające proces wychowawczy są sygnałem do reakcji rodzica. Są to:

 • niczym nie uzasadnione fantazje, cynizm, brawura
 • nieżyczliwy stosunek do człowieka, do cudzego mienia
 • negatywny stosunek do norm, regulaminów, zarządzeń, zasad
 • nieodpowiedzialny stosunek do własnych czynów – lekceważący, brak odpowiedzialności za swoje czyny
 • nieumiejętność zżycia się z grupą – pomijanie zasad i reguł funkcjonowania
 • bezpodstawne zrzucanie winy na innych
 • niechęć do pracy i nauki
 • brak krytycyzmu, samokontroli, samooceny
 • brak wizji życia w płaszczyźnie etycznej – społecznie pozytywnej
 • nieumiejętność wyjścia z trudnej sytuacji, nie radzenie sobie
 • brak wiary w możliwość rozwiązywania trudności

Dziecko bywa coraz częściej:

 • nie lubiane przez inne dzieci, a także przez dorosłych. Jego reakcje są trudne do przewidzenia, dlatego otoczenie unika kontaktów z nim
 • Brak u takiej jednostki zaufania do ludzi, zwłaszcza dorosłych, co powoduje wzajemne niezrozumienie
 • Trudności w nawiązywaniu kontaktów (także rówieśniczych), niemożność zaistnienia w danej grupie – wyobcowanie
 • Nie mogąc w sposób normalny zaspokoić swoich potrzeb czyni to w sposób nieakceptowany społecznie

Najczęstsze zachowania to:

 • Powtarzające się kłamstwa
 • wyjścia bez powiadomienia rodzica lub ucieczki (z domu lub szkoły)
 • sięganie po używki (nadużywanie alkoholu)
 • wykorzystywanie ekonomiczne i społeczne (czerpanie korzyści z cudzej pracy)
 • używanie środków psychoaktywnych (narkotyki, toksykomania)
 • zachowania agresywne i przemocowe do otoczenia
 • akty ryzykowne, zagrażające bezpieczeństwu i samobójcze
 • zachowania przestępcze

W tego typu zachowaniach i postępowaniu należy widzieć zagrożenie dla dalszego rozwoju i bytności człowieka. Wskazana jest konsultacja i działania socjoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości wiekowych dziecka, które podejmie terapeuta zdrowotny.