Częścią działalności psychoedukacyjnej dla dzieci szkół podstawowych z niepełnosprawnością jest rewalidacja indywidualna.

Zajęcia te są wyrównywaniem braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym dzieci u których zdiagnozowano zaburzenia somatyczne, psychiczne bądź niesprzyjające warunki rodzinne i środowiskowe. Są to zajęcia wspierające proces dydaktyczny.

W zakres ich wchodzą następujące formy pracy terapeutycznej:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • zajęcia korekcyjne: - usprawniające techniki szkolne /tzw. reedukacja/
  • korekcja wad postawy /gimnastyka korekcyjna/

Zadaniem terapeutów zdrowotnych z zakresu reedukacji i rehabilitacji jest prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej w celu: optymalnego usprawniania funkcji poznawczych i fizycznych, łagodzenia napięć emocjonalnych i pobudzanie do działania w apatii oraz wyrównywanie braków powstałych wskutek zaniedbań pedagogicznych.

Prawidłowa realizacja zadań rewalidacyjnych wymaga:

  • dokładnej znajomości dziecka, jego rozwoju psychicznego i fizycznego oraz zaburzeń i trudności rozwojowych
  • opracowania programu i form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka
  • ścisłego współdziałania prowadzącego zajęcia z psychologiem, lekarzem i rodzicami

Zajęcia z rewalidacji indywidualnej odbywają się indywidualnie z dziećmi wymagającymi specjalnych ćwiczeń i zabiegów lub w zespołach, w których jest nie więcej niż 3 uczniów z podobnymi zaburzeniami. Wyjątek stanowią zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, w której udział może brać zespół sześcioosobowy pod warunkiem, że będzie składał się z uczniów o podobnych wadach postawy.

Ćwiczenia i metody prowadzenia zajęć dobiera się w zależności od rodzaju i złożoności zaburzeń oraz wieku dziecka. W czasie pracy z dzieckiem uwzględnia się istotne w tym czasie warunki psychiczne budujące kontakt, dawkując uważnie wysiłek fizyczny (eliminując przykre skutki zmęczenia, znużenia i nieprzyjemnych przeżyć). Warunkiem powodzenia jest przyjazny klimat , rozbudzenie wiary u dziecka we własne możliwości i sukces, mobilizując do przezwyciężenia trudności.

Zajęcia rewalidacji indywidualnej mają przede wszystkim charakter zabawowo-zadaniowy, nie przypominający dziecku zajęć lekcyjnych. Odbywają się one w odpowiednich warunkach i pracowniach. W pracowniach tych znajdują się takie urządzenia, sprzęt i środki dydaktyczne, które ułatwiają pracę z dziećmi w zależności od rodzaju występujących zaburzeń.

Warto spotkać się z terapeutą zdrowotnym (reedukatorem czy rehabilitantem), który posiadając odpowiednią wiedzą psychoedukacyjną i dysponując warunkami do pracy z dzieckiem jest w stanie wyrównać braki, skorygować lub skompensować dysfunkcjonalność czy wadę.

Profilaktywa wad kręgosłupa - ćwiczenia do pobrania.